Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Sommigen mensen snappen pas echt waarover ERP gaat

Sommigen mensen snappen pas echt waarover ERP gaat.

Het gaat niet alleen over de business case, niet over de methodologie, het heeft alleen een kop maar allang geen start meer.

In het artikel "Why ERP implementation fails and ways to succeed in 2023" licht de auteur toe waarom ERP projecten falen.

Deze auteur haalt de woorden uit mijn mond, ik had het niet beter kunnen samenvatten.

 • ERP should be a mindset – it should be recognized as a solution that needs a continuous improvement approach to optimize your processes
 • when the right people to tackle ERP implementation step in, everything falls into place
 • It takes a strong leader to hold people accountable and keep everything on track, so ensure you have someone with ERP implementation experience leading the project and your team
 • even the “right” software will fail without the right data, the right thought process and the right people to carry it forward
 • ERP is first an attitude; second, a process, and only third, a set of tools
 • ERP is first an attitude; second, a process, and only third, a set of tools
 • What’s an ERP implementation project if the employees do not know how to use their newly installed system (which works absolutely well)
 • What’s an ERP implementation project if the employees do not know how to use their newly installed system (which works absolutely well)
 • It is, therefore, in your best interest to take the time to understand how your business actually runs
 • Now, you can sure be the jack of all trades, but you need a king to steer such complex projects
 • Ik wil hier vooral aan toevoegen succes zit in de voorbereiding

 • opruimen van drempels / bottlenecks
 • verandering van mindset en cultuur van de organisatie
 • binnenhalen van business experts
 • rationaliseren van de IT organisatie
 • Begin ERP implementation when the culture is strong enough to embrace process change.

  Put experts on the project. Hire a partner if needed.

  References

  Why ERP implementation fails and ways to succeed in 2023

  Continue!

  Artikelreeks: e-factureren | SAF-T | ViDA en de strijd tegen belastingfraude (deel 2) de BTW richtlijn en elektronisch factureren

  de historie van de VAT Directive - de BTW Richtlijn en elektronisch factureren

  Steeds meer Europese lidstaten wachten niet langer meer op de aangekondigde initiatieven van de Europese Raad om belastingfraude een halt toe te roepen en de inkomsten uit BTW veilig te stellen.

  Vooruitlopend op de invoering van Europees-brede maatregelen (ViDA - VAT in the Digital Age) starten lidstaten met het verplicht stellen van 1) elektronisch factureren tussen ondernemers en 2) elektronisch aangeven van belastingen via SAF-T.

  Het is niet verwonderlijk dat lidstaten nu het heft in eigen hand nemen.

  In de afgelopen 15 jaar hebben alle onderzoeken naar vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van het Europees BTW - stelsel uitgewezen dat elektronisch factureren en het automatisch rapporteren van gegevens over die facturen aan belastingautoriteiten zorgen voor lastenverlichting bij bedrijven en het voorkomen van belastingfraude.


  Het begon eigenlijk allemaal op 26 mei 2008 met de historische speech van Bo Harald, destijds Chairman van de European Expert Group on E-Invoicing.

  “there are 238 billions reasons - to begin with ... but we are highjacked by technology companies”

  [Zie referenties: Is Electronic Invoicing taken hostage by technology companies?]

  Zijn bedrijven klaar voor e-factureren, SAF-T en ViDA maatregelen

  De plannen van de Europese Commissie en de initiatieven van genoemde lidstaten maken dat bedrijven op korte termijn geconfronteerd (gaan) worden met fundamentele veranderingen.

  Zijn bedrijven die handel drijven in Europa klaar voor de fundamentele veranderingen die elektronisch factureren, SAF-T en ViDA met zich meebrengen?

  Wie zal het zeggen!

  Bedrijven mogen zich gaan voorbereiden op een periode die een zwaar beslag gaat leggen op alle beschikbare resources en middelen.

  Het ViDA-voorstel ligt met haar tijdschema op ramkoers met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die gepland staat voor de periode 2024 - 2026.

  Mijn advies: misschien is het nu tijd om versneld die modernisering van het digitale proces-, informatie- en applicatielandschap op te pakken.

  In een reeks van artikelen geef ik de komende dagen een toelichting op:

 • Europa loopt inkomsten mis door het BTW - gat
 • de historie van de BTW richtlijn en elektronisch factureren
 • het ViDA voorstel (VAT in the Digital Age)
 • ... voorbereiden hoe dan

 • de historie van de VAT Directive - de BTW Richtlijn en elektronisch factureren

  Als we naar de historie van de BTW Richtlijn | de VAT Directive 2006/112/EC van 28 november 2006 kijken is het niet verwonderlijk dat lidstaten nu het heft in eigen handen nemen.

  Gaandeweg de totstandkoming van de Richtlijn zagen we al dat belemmeringen werden opgeworpen voor massale adoptie van elektronisch factureren.

  De VAT Directive 2006/112/EC werd van kracht op 28 November 2006 en had als voornaamste doelen: 1) het harmoniseren van de BTW - wetgeving, 2) het tot stand brengen van een gemeenschappelijk BTW - stelsel en 3) het vaststellen van belangrijke spelregels voor elektronisch factureren.

  [Zie referenties: Directive 2006/112/EC - 32006L0112 (28 November 2006)]


  Van 2007 tot 2009 vonden onder leiding van de Expert Group on e-Invoicing verschillende onderzoeken plaats naar de toepasbaarheid van elektronisch factureren.

  Al deze onderzoeken en publicaties hebben geleid tot het befaamde rapport over de "Technologische ontwikkelingen op het gebied van e-facturering en maatregelen voor de verdere vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de btw-factureringsregels".

  Op 28 januari 2009 presenteerde de Europese Commissie dit rapport COM/2009/0020.

  [Zie referenties: COM/2009/0020 final - 52009DC0020 (28 January 2009)]


  Het rapport vloeide voort uit de eis gesteld in Artikel 237 van de VAT Directive tot het inleveren van een rapportage over de technologische ontwikkelingen op het gebied van e-facturering (uiterlijk 31 december 2008).

  Het rapport ging vergezeld van een Voorstel tot wijziging van de BTW Richtlijn ter vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de BTW factureringsregels | COM/2009/0021 van 28 January 2009.

  Elektronisch factureren wordt in het voorstel gezien als een belangrijk middel om de lasten voor het bedrijfsleven te verminderen en de lidstaten te helpen fraude aan te pakken.

  Het voorstel had als doel de eisen voor e-factureren in lijn te brengen met de technologische ontwikkelingen van dat moment.

  [Zie referenties: COM/2009/0021 final 2009/0009 (CNS) - 52009PC0021 (28 January 2009)]


  Uiteindelijk resulteerde het Voorstel in de aanvaarding op 13 juli 2010 van de gewijzigde VAT Directive 2010/45/EU. Deze richtlijn trad in werking op 11 augustus 2010 en moest uiterlijk op 31 december 2012 zijn omgezet in nationale regelgeving.

  [Zie referenties: Directive 2010/45/EU - 32010L0045 (13 July 2010)]


  Kanttekening: Opmerkelijk is dat in deze gewijzigde VAT Directive een aantal essentiële wijzigingen onder Afdeling 5 van de Richtlijn, die waren voorgesteld om elektronisch factureren te stimuleren, achterwege waren gelaten.

  Het zijn precies die wijzigingen die de voorbije jaren voor een significante vertraging van de adoptie van e-factureren heeft gezorgd.

  Zo stelde het Voorstel in Artikel 232 dat facturen zowel op papier als elektronisch mogen worden verzonden. Daarbij was er geen voorbehoud van voorafgaande aanvaarding door afnemers. De Richtlijn daarentegen stelde die aanvaarding door de afnemer wel verplicht.

  Het Artikel 233 over de "authenticiteit van herkomst" en de 'integriteit van de inhoud" werd, na jaren soebatten over wat daaronder precies verstaan moest worden, in de Richtlijn toegevoegd.

  In het Voorstel werd helemaal niet gerept over de authenticiteit en integriteit van de factuur. Misschien had hiermee jarenlange discussies over de zin en onzin van digitale handtekeningen kunnen worden voorkomen.

  Nou moet gezegd dat deze discussies wel hebben geleid tot een veiligere uitwisseling van elektronische facturen. En digitale handtekeningen volledig zijn ingebed in de PEPPOL infrastructuur.


  In het Voorstel werd het gebruik van elektronische factureren vrijgelaten aan de ondernemer, terwijl in de Richtlijn de aanvaarding door de afnemer verplicht was gesteld.

  Vooruitstrevende lidstaten die elektronisch factureren verplicht willen stellen worden door de eis in Artikel 232 van de Richtlijn genoodzaakt om hiertoe machtiging te verkrijgen van de de Europese Raad (en toelating van de andere lidstaten) volgens Artikel 395 lid 1.

  Een extra drempel voor lidstaten om af te wijken van wat andere leden van de Europese Unie doen.

  Artikel 395

  1. De Raad kan op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen elke lidstaat machtigen bijzondere, van de bepalingen van deze richtlijn afwijkende maatregelen te treffen, teneinde de belastinginning te vereenvoudigen of bepaalde vormen van belastingfraude of -ontwijking te voorkomen.

  De maatregelen tot vereenvoudiging van de belastinginning mogen geen noemenswaardige invloed hebben op de totale belastingopbrengst van de lidstaat in het stadium van het eindverbruik.

  2. De lidstaat die de in lid 1 bedoelde maatregelen wil treffen, dient een verzoek in bij de Commissie en verschaft haar alle nodige gegevens. Wanneer de Commissie meent niet over alle nodige gegevens te beschikken, neemt zij binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek contact op met de betrokken lidstaat en deelt zij hem mede welke aanvullende gegevens vereist zijn.

  Zodra de Commissie over alle gegevens beschikt die zij nodig acht voor de beoordeling van het verzoek, stelt zij de verzoekende lidstaat binnen een maand daarvan in kennis en zendt zij het verzoek in de oorspronkelijke taal aan de andere lidstaten toe.

  3. Binnen drie maanden na toezending van de in lid 2, tweede alinea, bedoelde gegevens legt de Commissie de Raad hetzij een passend voorstel voor, hetzij, wanneer zij bezwaren heeft tegen het verzoek om een afwijking, een mededeling waarin zij deze bezwaren toelicht.

  4. De in de leden 2 en 3 vastgestelde procedure moet in ieder geval worden voltooid binnen acht maanden na ontvangst van het verzoek door de Commissie.


  Gaat ViDA (VAT in the Digital Age) zorgen voor de digitale transformatie van het Europees BTW - Stelsel en bedrijven in Europa?

  Lees het binnenkort in deel 3: het ViDA voorstel (VAT in the Digital Age)

  References

  ✅ e-factureren | SAF-T | ViDA en de strijd tegen belastingfraude (deel 1) Europa loopt inkomsten mis door het BTW - gat

  Is Electronic Invoicing taken hostage by technology companies? (19 December 2008)

  Directive 2006/112/EC - 32006L0112 (28 November 2006)

  Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax - VAT Directive

  COM/2009/0020 final - 52009DC0020 (28 January 2009)

  Communication from the Commission to the Council - The technological developments in the field of e-invoicing and measures aimed at further simplifying, modernising and harmonising the VAT invoicing rules

  COM/2009/0021 final 2009/0009 (CNS) - 52009PC0021 (28 January 2009)

  Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the rules on invoicing

  Directive 2010/45/EU - 32010L0045 (13 July 2010)

  Council Directive 2010/45/EU of 13 July 2010 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the rules on invoicing
  Continue!

  Artikelreeks: e-factureren | SAF-T | ViDA en de strijd tegen belastingfraude (deel 1) Europa loopt inkomsten mis door het BTW - gat

  Europa loopt inkomsten mis door het BTW - gat | de Compliance en Policy Gap

  Steeds meer Europese lidstaten wachten niet langer meer op de aangekondigde initiatieven van de Europese Raad om belastingfraude een halt toe te roepen en de inkomsten uit BTW veilig te stellen.

  Vooruitlopend op de invoering van Europees-brede maatregelen (ViDA - VAT in the Digital Age) starten lidstaten met het verplicht stellen van 1) elektronisch factureren tussen ondernemers en 2) elektronisch aangeven van belastingen via SAF-T.

  Het zijn vooral de lidstaten, die hoog scoren op de VAT Compliance Gap index uit het recent gepubliceerde 'VAT Gap Report 2022' van de Europese Commissie, die het voortouw nemen.

 • Italië - € 26,2 miljard
 • Frankrijk - € 14 miljard
 • Roemenië - € 7,4 miljard
 • Polen - € 5,3 miljard
 • België - € 4,7 miljard
 • Griekenland - € 3,2 miljard
 • Spanje - € 3,4 miljard
 • Tsjechië - € 2,1 miljard
 • Oostenrijk - € 2,7 miljard
 • Denemarken - € 1,6 miljard
 • Het is geen toeval dat het 'VAT Gap Report 2022' samenvalt met het pakket van maatregelen voor hervorming van het Europees BTW - stelsel dat de Europese Commissie op 8 december 2022 heeft voorgesteld.

  De Europese Commissie worstelt immers al jaren met het vinden van een manier om meer grip te krijgen op belastingfraude en de inkomsten uit BTW veilig te stellen.

  Daartoe zijn in de afgelopen 15 jaar verschillende maatregelen voorgesteld en doorgevoerd. Helaas hebben deze niet geleid tot lagere lasten voor het bedrijfsleven, meer inkomsten uit BTW heffing en minder belastingfraude.

  Grotendeels omdat de aandacht van de Europese Commissie in de afgelopen 10 jaar vooral is gegaan naar het inrichten van elektronisch factureren tussen ondernemers en overheden (B2G) met als doel lastenverlichting van de overheid.

  Zijn bedrijven klaar voor e-factureren, SAF-T en ViDA maatregelen

  De plannen van de Europese Commissie en de initiatieven van genoemde lidstaten maken dat bedrijven op korte termijn geconfronteerd (gaan) worden met fundamentele veranderingen.

  Zijn bedrijven die handel drijven in Europa klaar voor de fundamentele veranderingen die elektronisch factureren, SAF-T en ViDA met zich meebrengen?

  Wie zal het zeggen!

  Bedrijven mogen zich gaan voorbereiden op een periode die een zwaar beslag gaat leggen op alle beschikbare resources en middelen.

  Het ViDA-voorstel ligt met haar tijdschema op ramkoers met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die gepland staat voor de periode 2024 - 2026.

  Mijn advies: misschien is het nu tijd om versneld die modernisering van het digitale proces-, informatie- en applicatielandschap op te pakken.

  In een reeks van artikelen geef ik de komende dagen een toelichting op:

 • Europa loopt inkomsten mis door het BTW - gat
 • de historie van de BTW richtlijn en elektronisch factureren
 • het ViDA voorstel (VAT in the Digital Age)
 • ... voorbereiden hoe dan

 • Europa loopt inkomsten mis door het BTW - gat | de Compliance en Policy Gap

  Volgens het op 9 december 2022 gepubliceerde 'VAT Gap Report 2022' van de Europese Commissie is Europa over het jaar 2020 € 93 miljard aan inkomsten misgelopen door niet naleving van de BTW wet- en regelgeving | de VAT Compliance Gap genoemd.

  De VAT Policy Gap wordt voor Europa als geheel geschat op € 1.043 miljard.

  De opstellers van het rapport maken een onderscheid tussen VAT Compliance Gap en VAT Policy Gap.

 • VAT Compliance Gap, zoals hieronder beschreven, is het verschil tussen de belastingopbrengsten die zouden moeten worden geïnd en de werkelijke opbrengsten. Anders gezegd: het verschil tussen de VAT total tax liability (VTTL) en de VAT revenue.
 • VAT Policy Gap geeft het effect weer van het toepassen van verlaagde tarieven inclusief vrijstellingen op de inkomsten die worden gegenereerd.
 • VAT Compliance Gap

  De VAT Compliance Gap omvat veel meer dan de Missing Trader Intra-Community (MTIC) fraud, waarbij in de meest simpele vorm een ondernemer wel BTW in rekening brengt maar deze niet afdraagt aan de belastingautoriteiten. Bij complexere vormen, doorgaans BTW-carrouselfraude genoemd, worden goederen geïmporteerd en verkocht via een reeks bedrijven voordat ze weer worden geëxporteerd. De importeur brengt BTW in rekening aan het eerste bedrijf in de keten en draagt deze niet af aan de belastingautoriteiten. Het laatste bedrijf exporteert de goederen en vraagt de betaalde BTW terug via een verzoek teruggaaf omzetbelasting.

  [Zie referenties: "EUROPOL - MTIC (Missing Trader Intra Community) fraud"]


  VAT Compliance Gap omvat eveneens het verlies aan inkomsten door insolventie (faillissement of uitstel van betaling), reken- en administratieve fouten, belastingontduiking en -ontwijking, alsook fiscale optimalisatiepraktijken (welke legaal zijn).

  [Zie referenties: "Taxation and Customs Union - VAT Gap Reports 2009 - 2022"]

  VAT Policy Gap

  De VAT Policy Gap vergelijkt de werkelijke situatie waarin een deel van de geleverde goederen en diensten zijn vrijgesteld of worden belast tegen een verlaagd tarief met de hypothetische situatie waarin alle geleverde goederen en diensten tegen het normale tarief worden belast.

  Opvallend is dat de VAT Policy Gap een veel groter deel uitmaakt van de inkomsten die Europa als geheel misloopt. Dit is voor het overgrote deel veroorzaakt door de maatregelen die lidstaten hebben getroffen om haar burgers te beschermen tegen de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie.

  Volgens de BTW richtlijn uit 2006 zijn lidstaten, binnen bepaalde grenzen, vrij om te bepalen of zij een verlaagd tarief toepassen op de leveringen van goederen en/of diensten.

  Op 6 april 2022 heeft de Europese Commissie een aanpassing van de BTW Richtlijn gepubliceerd die de lidstaten meer ruimte geeft bij het vaststellen van tarieven.

  Volgens de nieuwe regels kunnen lidstaten maximaal vijf tarieven toepassen.

  Gaan deze nieuwe regels leiden tot een verlaging van de VAT Policy Gap, ik ben benieuwd - misschien heeft ene niks te maken met het andere!

  References

  Artikelreeks: e-factureren | SAF-T | ViDA en de strijd tegen belastingfraude (deel 2) de BTW richtlijn en elektronisch factureren

  EUROPOL - MTIC (Missing Trader Intra Community) fraud

  Taxation and Customs Union - VAT Gap Reports 2009 - 2022

  Directive 2006/112/EC - 32006L0112 (28 November 2006)

  Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax - VAT Directive

  Directive (EU) 2022/542 - 32022L0542 (5 April 2022)

  Council Directive (EU) 2022/542 of 5 April 2022 amending Directives 2006/112/EC and (EU) 2020/285 as regards rates of value added tax
  Continue!