Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

About

Ik ben Danny Gaethofs, een kwartiermaker en bruggenbouwer met een brede kijk op de inrichting van bedrijfsprocessen en inzet van informatiesystemen. Ik ben ervan overtuigd dat wendbare en toekomstbestendige bedrijven in staat zijn om de dynamiek, complexiteit en onvoorspelbaarheid van veranderingen in hun omgeving te overleven. Ik geloof dat bedrijven (mensen en organisaties) zichzelf steeds weer moeten uitvinden om te kunnen groeien.

Ik ben een denker en doener voor wie productie- en distributieprocessen geen geheimen meer kennen, die projecten in gang zet en het beste uit mensen en middelen haalt voor het bereiken van oplossingen die het verschil maken.

Ik help bedrijven door het vergroten van inzicht in hun interne en externe processen en gegevensstromen, het adviseren over kansen en mogelijkheden in de markt, het doorvoeren van gefundeerde verbeteringen en het implementeren van oplossingen.

In mijn aanpak staan de organisatie en haar omgeving, denken in kansen en mogelijkheden, richting en sturing geven, versterken door samenwerking en draagvlak voorop.

Ik geef organisaties en medewerkers de ruimte om eigen initiatieven te ontplooien, door hen te betrekken en inspraak te verlenen, door actief naar hen te luisteren en te adviseren maar vooral door het vergroten van inzicht en hen te stimuleren vaste gewoontes te doorbreken.

Ik vind het belangrijk dat:
■ kenniswerkers zich volledig kunnen richten op hun kerntaken
■ bedrijven actief deelnemen aan de waardeketens waarin ze opereren
■ informatiesystemen en bedrijfsapplicaties waarde toevoegen

Mijn sterke kanten:
■ laat me niet gauw van de wijs brengen door lastige omstandigheden, tijdsdruk of tegenwerking maar blijf me inspannen om de beste resultaten te behalen
■ ben gewend om doordachte beslissingen te nemen en zorg dat alles in goede banen wordt geleid
■ bereid me gedegen voor op het nemen van besluiten en betrek anderen intensief bij de besluitvorming

Mocht u na het bekijken van mijn weblog vragen hebben dan wil ik die graag beantwoorden.

U kunt me altijd bellen, een email of een LinkedIn connectie-verzoek sturen.

Mijn kennisgebieden:
■ informatieanalyse en procesontwerp
■ O2C en P2P processen
■ EDI / XML berichtstandaarden (EDIFACT, X12, SAP IDocs)
■ ERP (SAP, QAD) en BPM (Signavio, Adonis, Bizagi, Everteam) oplossingen
■ implementatie / project management aanpak (Prince2, PMBOK, DSDM)
■ e-Business integratieplatformen (E2E, Everteam)

Consultancy partner Signavio BPM Solutions.

==================================================================

I am Danny Gaethofs, a trailblazer and bridge builder with a broad view on the design of business processes and the use of information systems. I am convinced that nimble and future-proof organizations can survive the dynamics, complexity and unpredictability of changes in their environment. I believe that companies (people and organizations) must reinvent themselves again and again in order to grow.

I am an organizer and doer for whom production and distribution processes have no secrets and whom gets the best out of people and resources for achieving solutions that make a difference.

I help companies by increasing their understanding of internal and external processes and data flows, advising on chances and opportunities in the market, making informed improvements and implementing solutions.

In my approach the organization and its environment, thinking in opportunities and possibilities, and enhancing cooperation and support between companies come first.

I give organizations and people the space for personal initiatives by involving them and granting them a say, by listening actively and advising but above all by encouraging them to break through fixed habits.

I think it is important that:
■ knowledge workers can fully focus on their core tasks
■ companies actively participate in the value chains in which they operate
■ information systems and business applications add value

My strong points:
■ not easily distracted by difficult conditions, time constraints or opposition instead I continue my efforts to achieve the best possible results
■ used to take thoughtful decisions and to guide everything in the right direction
■ prepare myself thoroughly before taking decisions and involve others intensively

If you still have questions after going through my weblog please do not hesitate to call me or send an email or a LinkedIn connection request.

My knowledge areas:
■ information analysis and process design
■ O2C and P2P processes
■ EDI/XML message standards (EDIFACT, X12, SAP iDOCS)
■ ERP (QAD, SAP) and BPM (Signavio, Bizagi, Adonis, Everteam) solutions
■ implementation / project management approach (Prince2, PMBOK, DSDM)
■ e-Business integration platforms (E2E, Everteam)

Consultancy partner Signavio BPM Solutions.