DANGA: Design A Next Generation Adventure

.

Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) application launchers (1) Archimate (1) Audit File Logistics (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (2) BPM (12) BPMN (2) BPMN2 (21) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (6) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (3) cloud computing (4) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (12) CRM (2) customs (1) D365 FSCM (3) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (16) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (2) DMN (4) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (2) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (31) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (61) ETIM (3) flexibility (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (3) mashups (1) MBEE (2) MES (3) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (4) NEWS (3) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (2) PLM (6) Politics (1) Prince2 (4) Process Modeling (18) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (6) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (6) Sustainability (2) Technology (1) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Wholesale (3) WMS (1)

Hoe is het gesteld met de ketenvolwassenheid bij bedrijven in Nederland?

Supply Chain Management (SCM) is één, zoniet het belangrijkste, onderwerp van gesprek in de boardroom. Verstoringen van toeleveringsketens hebben bedrijven recent in de problemen gebracht en sommigen slagen er nog steeds niet in om klanten de waarde te leveren die zij hebben beloofd.

Eigenlijk is de crisis ons niet overvallen. We hebben jarenlang bijgedragen door de grote vlucht naar lagelonen landen en daaruitvolgende groei van het aantal spelers in de keten.

Supply Chains zijn de afgelopen decennia uitgegroeid tot complexe en ondoorzichtige netwerken met spelers waar bedrijven, door het ontbreken van samenwerking en integratie, weinig grip op hebben. Vaak weten we niet eens wie allemaal betrokken is bij de levering van goederen, vooral komende van overzeese fabrikanten.

SCM houdt zich bezig met het ontwerpen, plannen, uitvoeren en managen van activiteiten en betrokkenen nodig om goederen te verwerven, te produceren en te verplaatsen van leveranciers naar klanten (APICS). De aandacht lag vooral op kostenreductie en de tevredenheid van de ontvangers (klanten). Operational excellence, misschien de betere formulering.

Gerenommeerde advies- en consultancybureaus alsook internationale professoren promoten het belang van waardetoevoeging en duurzaamheid. Waardetoevoeging is niet zozeer - althans denk ik - de intrinsieke waarde van het product maar zijn de aspecten waar een klant warm voor loopt: belevingswaarde = gevoelsmatige opbrengsten minus opofferingen zoals OTIF, continue follow-up en tijdige / juiste informatievoorziening.

"Het product komt eraan is geen antwoord op de vraag wanneer kan ik het ontvangen"

De transformatie van SCM van een kosten-gedreven naar een waarde-gedreven gereedschap is al jaren gaande. Vooral grote bedrijven zetten flink in op SCM tools die wereldwijd en ketenbreed inzicht geven in ketenprocessen, mensen en middelen en informatiestromen.

Echter deze oplossingen zijn niet weggelegd voor bedrijven die hun interne Value Chain niet op orde hebben. De professoren Mccormack en Lockamy presenteerden in 2004 hun Supply Chain Mngt Process Maturity Model.

Level 3: Linked is het "breakthrough level", het level waarbij bedrijven de samenwerking tussen interne bedrijfsfuncties, leveranciers en klanten op de rit hebben. In mijn optiek de primaire processen binnen het Value Chain Model van Porter. Na dit level kunnen bedrijven na gaan denken over SCM.

Zelf heb ik jarenlang voor multinationals gewerkt, aan de basis gestaan van supply chain functionaliteiten in ERP bij Philips.

Ik zie vandaag bij kleine en middelgrote bedrijven dat zij de interne processen niet op elkaar hebben afgestemd, laat staan integraal aansturen en managen.

Tijd voor rationalisatie van bedrijfsprocessen, gegevensstromen en versterken van ketensamenwerking.

Continue!

het Europees project DIGITALE EURO krijgt veel aandacht

de DIGITALE EURO, het Nederlandse kabinet en het Koningshuis hebben zich onlangs uitgelaten over de introductie van de digitale euro.

In het licht van het feit dat de Europese Centrale Bank begin 2021 is gestart met onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid, zijn deze uitlatingen een vorm van aandacht trekken.

Wat geroepen wordt staat in de rapporten v.h. ECB.

Bovendien, Europa is niet het enige continent dat zich richt op een Central Bank Digital Currency (CDBC), Europa loopt zelfs achter. De Atlantic Council laat in een wereldmap op haar website zien dat 11 landen reeds een digitale munt hebben gelanceerd.

😏 Waarom dan NU, in Europa?

Her en der schieten private initiatieven uit de grond, steeds meer cryptomunten en stablecoins komen in omloop.

Europese regeringsleiders hebben angst dat grote tech-bedrijven en andere landen het betalingsverkeer gaan domineren en de internationale rol van de Euro ondermijnd wordt.

Volgens de ECB moet de digitale euro een elektronisch betaalmiddel zijn dat door de centrale bank wordt uitgegeven. Het moet contant geld aanvullen, maar niet vervangen.

😏 Wat houdt lancering tegen?

De openbare raadpleging, oktober 2020 tot januari 2021, wijst uit dat de Europese burger vooral begaan is met privacy, en het behouden van controle over de eigen persoonsgegevens.

😏 Status van het digitale-euro-project

Evelien Witlox, Program Director van het ECB, presenteerde onlangs de status van het Digitale Euro Project.

De onderzoeksfase wordt afgerond in oktober 2023, begin 2023 volgt een voorstel voor een Europese verordening, daarna besluit de Raad van Bestuur om te starten met de realisatiefase (looptijd van 3 jaar).

Na deze fase wordt besloten over de invoering van een digitale euro. Veel te laat, we leven dan IN 2026.

😏 Wat wil Nederland en wat beangstigt de burger?

Het basisscenario van de ECB bestaat uit het bieden van privacy gelijk aan de huidige digitale particuliere oplossingen.

Twee additionele scenario's bestaan uit:

1. selective privacy, meer privacy voor betalingen met een lage waarde of riscio

2. offline betalingen, waarbij betaler en ontvanger niet met het internet verbonden zijn

De Nederlandse burger is terecht bang dat het kabinet niet het belang van de burger voorop gaat stellen maar haar excessieve controle-drift.

Het initiatief van het kabinet moeten we niet zien als een voorbereidende stap op digitale euro. Het Nederlandse kabinet wil simpelweg haar stempel drukken op de verordening / de wetgeving die de Europese Commissie gaat aannemen in het 2de kwartaal van 2023.

Voor meer informatie, zie links onder Referenties

Referenties

Central Bank Digital Currency Tracker.

What are central bank digital currencies?

All publications on Digital euro.

Digital Euro project governance & stakeholder management.

De onderzoeksfase van het digitale Euro Project.

Veelgestelde vragen over de digitale euro.

Verzoek om input Feedback mogelijk van 05 April 2022 - 16 Juni 2022

Stakeholder engagement

Eurosysteem start met een project voor een digitale euro (Juli 2021)

ECB kondigt het aantreden van Eveliens Witlox als digitale Euro programmamanager aan. (November 2021)

Een digitale euro ten dienste van het publiek: het juiste evenwicht vinden. (Maart 2022)

Key milestones of the digital euro project & market involvement. (Mei 2022)

Argumenten voor een digitale euro: hoofddoelen en ontwerp. (Juli 2022)

Progress on the investigation phase of a digital euro (September 2022)

Digital euro glossary (September 2022)

Digital euro – our future money / Exhibitor stage – Sibos (Oktober 2022)

Continue!

Kruip jij weg in een hoek en wacht jij tot de hypes zijn overgewaaid?

Kruip jij weg in een hoek en wacht jij tot de hypes zijn overgewaaid?

Wereldwijde verstoringen, ontluikende technologieën, veranderende werkculturen maken het niet makkelijk voor leiders. We moeten veerkrachtiger, wendbaarder, robuuster en weerbaarder worden maar wat moeten we met deze hypes?

Blockchain, cryptocurrencies, metaverse, composable applications, digital operations platforms, cloud-native, single en d multi-tenant, DApps - decentralized applications, DeFi - decentralized finance, ...

Een greep uit de vele concepten waar C-suite leiders mee te maken krijgen. Voor veel minder zou je al ergens ver weg in een hoek kruipen. Immers de experts die je kunnen helpen moeten nog geboren worden.

In de open online cursus "What Can Blockchain Do For You?" licht Lloyd Keays een tipje van de sluier op over hoe de blockchain-technologie werkt en of deze in het bedrijfsleven gebruikt kan worden.

Arun Maharajan, blockchain lead bij UNICEF Innovation, geeft in deel 2 van de cursus een antwoord op de vraag: "What are the risks, difficulties and roadblocks when working with blockchain?".

Deze vraag kunnen we veel breder trekken "Wat zijn de risico's, de mogelijkheden en onmogelijkheden, de wegversperringen, de kansen en bedreigingen, van al deze concepten voor het bedrijfsleven?" EN MEER NOG "Wie is nog in staat om de juiste adviezen te geven en/of keuzes te maken voor de toekomst? "

In zijn antwoord doet hij een alleszeggende uitspraak "The whole industry goes through a lot of hype". Deze uitspraak typeert wat we vandaag de dag zien gebeuren. Internationale en nationale advies-, onderzoeks-, en concultancy bureaus benaderen deze concepten vanuit verschillende invalshoeken.

Gartner, de future van bedrijven en oplossingen is composable, Forrester schuift Digital Operations Platforms (DOPS) naar voren. In essentie bedoelen ze allemaal hetzelfde "we moeten overstappen op Cloud-native platformen die intelligentie, low- en no-code, privacy out-of-the-box ondersteunen, composable zijn en allemaal verbonden".

Aanbieders die oplossingen hebben gerealiseerd bovenop Cloud-native develpment platforms zoals Acumatica, Ramco Systems, NetSuite, Salesforce, SAP en Microsoft (zijn er nog niet, noch BC noch FSCM zijn gebouwd met het Power platform) staan bovenaan de lijst.

Arun Maharajan sluit af met "There's a lot of hype cycles, a lot of press, which always creates mixed results. So that doesn't always work in our favor".

Een plaatje uit een artikel over applicatierationalisatie zegt echter wat u te doen staat: DISCOVER, IMPROVE en TRANSFORM.

DISCOVER: waar staat uw bedrijf

IMPROVE: ruim drempels op

TRANSFORM: ga de uitdaging aan, verander je business en zoek dan de oplossing die daarbij hoort

Continue!

Do you curl up in a corner and wait for the hype to blow over?

Global disruptions, burgeoning technologies, changing work cultures, they all don't make it easy for leaders. We need to become more resilient, agile and robust, but what should we do with these hypes?

Blockchain, cryptocurrencies, metaverse, composable applications, digital operations platforms, cloud-native, single and multi-tenant, DApps - decentralized applications, DeFi - decentralized finance, ...

A selection of the many concepts that C-suite leaders have to deal with. I guess, even for less you'd hide a corner somewhere far away. After all, the experts who can help you have yet to be born.

In the open online course "What Can Blockchain Do For You?" Lloyd Keays lifts a corner of the veil on how blockchain technology works and whether it can be used in business.

Arun Maharajan, blockchain lead at UNICEF Innovation, in part 2 of the course, answers the question: "What are the risks, difficulties and roadblocks when working with blockchain?".

We can broaden this question. "What are the risks, the possibilities and impossibilities, the roadblocks, the opportunities and threats, of all these concepts for business?" AND moreover "Who is still able to give the right advice and/or make choices for the future?"

In his answer he makes an important statement "The whole industry goes through a lot of hype". This statement typifies what we see happening today. International and national research and consultancy firms approach these concepts from different angles.

Gartner, the future of companies and solutions is composable, Forrester pushes Digital Operations Platforms (DOPS). Essentially, they all say the same "we need to move to cloud-native platforms that support intelligence, low- and no-code, privacy out-of-the-box, are composable and all connected".

Vendors with solutions build with and on top of Cloud-native development platforms such as Acumatica, Ramco Systems, NetSuite, Salesforce, SAP and Microsoft (not yet, neither BC nor FSCM are built with the Power platform) are at the top of the list.

Arun Maharajan ends with "There's a lot of hype cycles, a lot of press, which always creates mixed results. So that doesn't always work in our favor".

A picture from an article on application rationalization tells you what to do: DISCOVER, IMPROVE and TRANSFORM.

DISCOVER: where does your company stand

IMPROVE: remove barriers

TRANSFORM: take on the challenge, change your business and then look for the appropriate solution

Continue!

Axelor, de Open Source ERP leverancier, integreert de BPMN oplossing van Camunda

De afgelopen jaren heb ik verscheidene bedrijven de kunst van het inzichtelijk maken en op de rit zetten van bedrijfsprocessen bijgebracht.

Jarenlang merkte ik dat ERP implementaties ontspoorden door gebrek aan integraal en gedailleerd inzicht in bestaande en gewenste processen. Veel tijd wordt door consultants van de implementatiepartner verspild aan het in kaart brengen van de bestaande processen.

De aandacht voor transformatie en/of rationalisatie van bedrijfsprocessen verdwijnt daardoor volledig op de achtergrond en dat draagt uiteindelijk niet bij tot meer wendbaarheid en weerbaarheid - immers je krijgt wat je had, en niet wat je wilde. Beter voorbereid zijn op toekomstige disrupties en het kunnen waarmaken van de beoogde groei zit er na oplevering niet in.

Een totaal verkeerde aanpak.

Als je niet weet wat je huidige processen zijn en niet weet waar je naartoe gaat/wilt als bedrijf - hoe kun je dan een oplossing selecteren, hoe kun je dan een transformatie in gang zetten.

Axelor, de Open Source ERP leverancier, heeft daar wat op bedacht.

Het bedrijf combineert de kracht van haar Open Source platform voor bedrijfsapplicaties met een Low-code/No-code BPM oplossing.

Met meer dan dertig applicaties: ERP, CRM, sales management, HR, Inventory, Production, Accounting, ... beschikt Axerlor over een interessante suite voor middelgrote bedrijven.

Door integratie van de Low-code/No-code - BPM oplossing van Camunda kunnen bedrijven de processen naar hun hand zetten en/of uit te breiden.

Camunda is de Open Source process automation specialist. Haar oplossingen zijn gebouwd op het fundament van open standaarden (OMG - BPMN en DMN) en de praktijk van procesautomatisering.

Ooit ben ik met BPMN gestart omdat ik sterk geloofde in de Low-code/No-code aanpak als middel om maatwerk overbodig te maken. Later merkte ik dat bedrijven überhaupt hun processen te weinig in de vingers hadden, waardoor implementaties en ERP suites, in het bijzonder, een slechte naam kregen.

Ik ben de afgelopen jaren op zoek geweest naar oplossingen die deze gedachte hebben geadopteerd. Vooralsnog zijn er dat weinigen - wel wordt BPMN her en der gebruikt voor het bouwen van workflows.

Gelukkig zien investeerders eveneens potentie zien in deze oplossingsaanbieders.

Zo heeft Axelor tijdens een recente investeringsronde 10M Euro opgehaald voor het:

 • versterken van R&D activiteiten, teneinde haar technologische voorsprong op concurrenten verder uit te bouwen
 • marketing en sales activiteiten
 • uitbreiden partner netwerk
 • internationalisering
 • We kunnen er niet om heen technologie neemt steeds meer de overhand, maar met standaarden zoals BPMN en DMN, de juiste platforms en business specialisten kunnen we de bedrijfstransformaties die we willen realiseren met succes doorvoeren.

  Het plaatje toont de geïntegreerde BPMN editor van Camunda (Cawemo).

  Continue!

  Wie gaat jou vertellen welke oplossing jou bedrijf nodig heeft om te overleven en te groeien?

  🌃 1000+ vragen gaan die jou helpen, gaan die uitsluitsel geven op wat jouw bedrijf nodig heeft 🌄

  Nope! You have to feel it, you have to sense it, you have to listen to workers, you have go through each step of all the processes, you have to wonder why are things the way they are, either you do it yourself or you hire someone to do it for, but it costs time.

  Waarnemen onder de radar, signalen oppikken die onder de ijsberg zweven, voelen van de mentale energie die leiders en volgers uitstralen, een eigenschap die niet mag ontbreken, wanneer je bedrijven adviseert over de next steps.

  Soms, bijna altijd, sluimert de waarheid in wat niet wordt gezegd, in de stilte, in wat wordt weggelaten. Niet alles wat je aan de oppervlakte ziet is 'altijd' een weerspiegeling van wat er onder ligt.

  Elk advies vraagt onderzoek, gedegen onderzoek. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Heb ik goed begrepen hoe het zit, klopt het dat zij het zo doen, of doen ze het anders, ... , wie heeft wat wanneer gezegd, je kent die twijfels wel, de dag nadien.

  Je snapte wat werd gezegd, maar wanneer je alles overziet valt er geen touw meer aan vast te knopen.

  Snappen is vluchtig, begrijpen is kwetsbaar. Snappen is kortstondig plotseling inzicht, het licht dat even aangaat, dat kleine verbindinkje met je eigen overtuiging, met wat je denkt te weten.

  Begrijpen vraagt om oprechte nieuwsgierigheid, om intensieve belangstelling, om het doorzien van verbanden tussen elementen die in beginsel niets met elkaar te maken lijken te hebben, om de eilandjescultuur te doorgronden, zodat je het kunt uitleggen of verklaren, een gevalideerd standpunt kunt innemen, en er geweldige dingen kunnen worden bedacht en gedaan.

  Subtiliteit kost tijd. Subtiel waarnemen vraagt tijd, geduld en ervaring. Er is niet één waarheid maar wel veel meningen.

  En als je je openlijk uitspreekt wil je vooral de plank niet misslaan, "vertrouwen komt te voet en gaat te paard". En ergens daarbuiten, wees erop bedacht, zit altijd iemand langs de lijn, niet degene voor wie je schrijft, niet degene die je wakker wil schudden, maar iemand die dat ene woord, die ene zin volledig uit zijn verband rukt, en je verhaal of betoog (het liefst) rechtstreeks naar de prullenbak katapulteert, het vertrouwen ondermijnend.

  Kijk onder de waterlijn, daar ligt veel meer, niet de waarheid telt maar de werkelijkheid, de verhalen op de vloer die vertellen waarom dingen anders moeten en wat daarvoor nodig is.

  Vergeet niet om ECHT te luisteren!

  🌠 1000+ vragen geven geen antwoord op wat jou bedrijf nodig heeft, de uniciteit ligt niet aan de oppervlakte maar diep onder de waterlijn verborgen 🌠

  🌊 trek je duikerspak aan en dive deep 🌊

  Continue!

  ERP onderzoeksrapporten - 2022

  Vlak na de zomer komen advies- en consultancybureaus vaak met hun onderzoeksresultaten. Het tijdstip bij uitstek om bedrijven over te halen budgetten vrij te maken.

  Tijdens de komende begrotingsperiode gaan bedrijven investeringsbeslissingen nemen die bepalend (kunnen) zijn voor de toekomst. Een goed moment dus om de keuzemogelijkheden uitgebreid de revue te laten passeren in een 'lijvig' rapport met conclusies en aanbevelingen.

  Onderzoeksbureaus doen er veel aan om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van hun bevindingen te borgen. Haaks daarop staat wel het feit dat de rapporten niet voor iedereen kosteloos beschikbaar zijn.

  Gelukkig stellen onderzochte leveranciers rapporten gratis ter beschikking in ruil voor wat contactgegevens.

  De grote onderzoeksbureaus, Gartner, Forrester, IDC, brengen elk jaar een rapport uit over de status in de ERP wereld:

 • IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Manufacturing ERP Applications 2022 Vendor Assessment
 • The Forrester Wave™: Digital Operations Platforms For Manufacturing And Distribution, Q3 2022
 • Gartner® Magic Quadrant™ for Product-Centric Enterprises - edition 2022
 • De gevestigde leveranciers zien we elk jaar een belangrijke positie innemen, met hier en daar een uitschieter, een onbekende partij:

 • Veel aanbieders, komen in alle rapporten voor: SAP, Microsoft Dynamics 365, Infor, Oracle Cloud ERP, NetSuite, Epicor, IFS, Plex Systems, Inc., QAD.
 • Anderen hebben niet alle onderzoeksbureaus overtuigd: Acumatica, Rootstock Software, PRIORITY, Aptean, Workday, Odoo, Sage, Ramco Systems, SYSPRO, Dassault Systèmes Delmia Corp.
 • Onderzoeksbureaus stellen wel een grens aan het aantal leveranciers in hun publicatie. Je moet dus als leverancier het echt wel goed doen op alle criteria, plus een goede relatie hebben met de analisten. Het interessante, wanneer je door de rapporten spit, is dat elk bureau een eigen aanpak kent:
 • Gartner legt de focus op "ability to execute" en "completeness of vision". Denk daarbij aan Cloud Readiness en Composability.
 • Forrester kijkt naar geeft in haar publicatie een cijfer aan elk onderzocht element. Daardoor krijg je inzicht in hoe de analisten denken over de aangeboden functionaliteiten.
 • IDC geeft aandacht aan de capabilities en strategies van leveranciers, zoals de adoptie van nieuwe techologieën: AI, IoT, ML, ... en de integratiemogelijkheden Operationele Technologie (OT) systemen zoals PLC-, SCADA- of DCS-systemen.
 • Denk u na over ERP, weet dan dat ERP selectie en implementatie slechts een kleine schakel is in een bedrijfsbrede onomkeerbare verandering, een bedrijfstransformatie. Het proces start met waar sta ik als bedrijf en waar wil ik naartoe, en hoe bereik ik dat.

  Continue!